#

یک پروژه تجهیز را می توان به این صورت تعریف نمود که مجموعه ای از فعالیت ها که برای دستیابی به منظور یا هدفی خاص انجام می گیرند. پروژه تجهیز شامل فعالیت هایی که باید در تاریخ های مشخص ، با هزینه های معین و کیفیتی تعیین شده ، اجرا بشوند. مدیریت پروژه تجهیز هتل تلفیقی از علم ، هنر و فن است و به منظور انجام فعالیت های آماده سازی ، نظارت و اجرای تجهیز می باشد . تأکید مدیریت پروژه هتل بر روی تلفیق دانش ، اجرا و کاربردی بودن آموزه و مدیریت صحیح می باشد همچنین توجه به دانش حقوقی پروژه ، اصول صحیح در پروژه و مواردی از این دست با هدف رفع خلاء موجود در فعالیت های اجرایی مرتبط با موازین گردشگری از دیگر اهداف این مدیریت می باشد.


 


دیدگاه خود را بیان کنید
پروژه ها