#

 این بخشی از برنامه‌های تبلیغات و معرفی کشور است که حتما ادامه خواهیم داد.

🔹 همچنین "ولی تیموری" معاون گردشگری کشور نیز از حمایت همه‌جانبه وزارت گردشگری از این دسته اقدامات خبر داد.

🆔 @IR_HotelNews


دیدگاه خود را بیان کنید
پروژه ها