#

 اعطای 30 میلیاد تومان تسهیلات مناسب به هتلداران سرعین با هماهنگی جامعه هتلداران جهت نوسازی، بازسازی و تجهیز مراکز اقامتی از جمله تصمیمات این نشست بود.

🆔 @IR_HotelNews


دیدگاه خود را بیان کنید
پروژه ها