#

1- جهت یابی و تعیین موقعیت

2- چیدمان کلی

3-مسیرهای رفت و آمد

4-پلکان

5-آسانسورها

6-محیط داخلی

7-روشنایی

8-سروصدا

9-ایمنی

10-خروجیهای اضطراری

11-امنیت

12-بهداشت

13-لوله کشی ها و معابر آن ها

14-ارتباطات

15-احضارکارکنان


دیدگاه خود را بیان کنید
پروژه ها