#

1- اتاق یک نفره (single room)

2- اتاق با تخت دو نفره(double room)

3- اتاق سه نفره(triple room)

4- اتاق چهار نفره(quad room)

5- اتاق با تخت بزرگ(queen room)

6-اتاق با تخت خیلی بزرگ(king room)

 

 

 

 

منبع : هتل نیوز


دیدگاه خود را بیان کنید
پروژه ها