#
مقالات و آموزش
۹ / ۴ / ۱۳۹۸


۵ / ۴ / ۱۳۹۸


۲۲ / ۳ / ۱۳۹۸۱۲ / ۳ / ۱۳۹۸


۱۱ / ۳ / ۱۳۹۸
در همه کشورها هتل ها براساس معیارهای خاصی درجه بندی می شوند و بنا به نظر سازمان جهانگردی جهانی درجه آن ها با نماد ستاره تعیین می شود .برای این درجه بندی که وابسته به نوع فضا، تسهیلات و کارایی است ،فضاهای اسکان و استفاده مسافران ، دارای چندین رده کلی است که عبارتند از :

۲۵ / ۲ / ۱۳۹۸
انواع اتاق هتل

سرویس فرانسوی

پروژه ها